Freeformy

opal-zeleny-madagaskar-freeform-330g-v-8-5-cm-01opal-zeleny-madagaskar-freeform-330g-v-8-5-cm-03
39,00 €
zahneda-freeform-124g-05zahneda-freeform-124g-01
39,50 €
zahneda-freeform-129g-05zahneda-freeform-129g-01
41,00 €
zahneda-freeform-141g-05zahneda-freeform-141g-01
45,00 €
zahneda-freeform-145g-05zahneda-freeform-145g-01
47,00 €
zahneda-freeform-191g-05zahneda-freeform-191g-01
61,00 €
zahneda-freeform-448g-4749-05zahneda-freeform-448g-4749-01
143,00 €
kristal-freeform-394g-02kristal-freeform-394g-01
78,80 €
ruzenin-freeform-154g-02ruzenin-freeform-154g-01
30,80 €
ruzenin-freeform-177g-02ruzenin-freeform-177g-01
35,40 €
labradorit-freeform-221g-02labradorit-freeform-221g-01
35,36 €
lapis-lazuli-freeform-208g-02lapis-lazuli-freeform-208g-01
104,00 €
kristal-jumbo-tromlovany-kamen-274gkristal-jumbo-tromlovany-kamen-274g-1
49,00 €
kristal-jumbo-tromlovany-kamen-336g-1kristal-jumbo-tromlovany-kamen-336g
45,00 €
kristal-jumbo-tromlovany-kamen-450g-1kristal-jumbo-tromlovany-kamen-450g
49,00 €
kristal-jumbo-tromlovany-kamen-524g-1kristal-jumbo-tromlovany-kamen-524g
49,00 €